Seirbhís trí Ghaeilge

Tá an Roinn tiomanta, don uile iarracht a dhéanamh freastal ar chustaiméirí ar mian leo a ngnó a dhéanamh linn tré ghaeilge faoi réir théarmaí Achta na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Mar chruthú ar sin cuireann muid freagraí ar fáil i nGaeilge dóibh siúd a scríobhann chugainn sa teanga sin.Ar an ábhar seo tá seoladh e phost bunaithe againn ag gaeilge@dttas.ie chun éascaíocht a dhéanamh do chomhfhreagras leictreonach tré Ghaeilge. Comh maith le sin bíonn deasc chabhrach i bhfeidhm ag (01) 6041599 (Dave Butler, Oifigeach Gaeilge) chun déighleáil le fiosruithe béil.

Foillseacháin

Déanann muid deimhin de go mbíonn leaganacha Gaeilge agus Béarla dár bhfoilllseacháin chorpáideacha ar fáil nuair a chuirtear iad faoi bhráid an phobail.Is féidir na foillseacháin a ioslódáil ón suíomh seo.

Scéim Teanga

Tá tuilleadh eolais maidir len ár seirbhís tré ghaeilge leagtha amach in ár Scéim Teanga a chuireadh i bhfeidhm ar 30 Aibreán le toiliú an Aire Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta .Déanann an Scéim seo, a bheidh i bhfeidhm ar feadh thréimhse 3 bliana, cur síos ar na seirbhísí atá cheana féin ar fáil trí Ghaeilge agus sonraítear na réimsí a bheidh le feabhsú de réir a chéile.

Is féidir cóip den scéim a íoslódáil anseo nó cóip chrua a fháil ach glaoch a chur ar an Oifigeach Gaeilge ag 01 6041599 nó ríomhphost a chur chuig gaeilge@dttas.ie

Acht na dTreangacha Oifigiúla

Tá eolas breise ar Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil ar https://www.pobal.ie/Pages/Home.aspx

Service Through Irish

The Department is committed to making every effort to accommodate customers who wish to conduct their business in Irish in accordance with the provisions of the Official Languages Act 2003.

As a reflection of this we reply in Irish to those who correspond with us through the medium of that language. In this regard we have established an e mail address gaeilge@dttas.ie to facilitate the receipt of electronic correspondence through Irish.In addition,we have a help desk in operation to deal with oral enquiries through Irish (01) 6041599 (Dave Butler, Irish Language Officer)

Publications

We ensure that all of our corporate publications that are brought to the attention of the public are bilingual.Copies of the publications can be downloaded from the website.

Language Scheme

Additional information on our services through Irish is set out in our Language Scheme that came into effect with the agreement of the Minister for Community,Rural and Gaeltacht Affairs on 30 April 2007.This scheme, which will be in force for a period of 3 years, outlines the extent to which services are currently available through Irish, and identifies areas for future enhancement.

You can download a copy of the Scheme here or you can get a hardcopy by contacting our Irish Language Officer at 01 6041599 or by e-mailing gaeilge@dttas.ie

Official Languages Act

Further information on the Official Languages Act is available at https://www.pobal.ie/Pages/Home.aspx - the website of the Department of Community, Rural & Gaeltacht Affairs.