Iompar Poiblí

Is iad cuspóirí stráitéiseacha na Roinne maidir le iompar poiblí ná

 • Córas iompair phoiblí comhtháite atá ag feidhmiu go maith a chuireann le cumas iomaíochta, a chothaionn dul chun cinn geilleagrach, a chuireann forbairt réigiúnach chothromaithe chun cinn agus a chuidionn le comhthathú sóisialta a chur ar fáil
 • Caighdeán sainithe iompair phoiblí a chur ar fáil ar chostas réasúnta don chustaiméar agus don cháiníocóir
 • Seachadadh tráthúil agus costaséifeachtach na hinfheistíochta brostaithe sa bhonneagar agus sna háiseanna atá riachtanach chun soláthar iompair phoiblí feabhsaithe a chinntiú
 • Tá stráitéis infheistiochta an Rialtais maidir le iompar poiblí leagtha amach in Iompar 21.Is féidir teacht ar an scéal faoi thionscadail Iompar 21 ar www.transport21.ie

Tuilleadh Eolais

Tá na gníomhaireachtaí stáit seo a leanas faoi scáth freagrachta na Roinne maidir le iompar poiblí

 • CIÉ
 • Bus Éireann
 • Bus Átha Cliath
 • Iarnrod Eireann
 • An Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród
 • Oifig Iompair Átha Cliath
 • Coimisiún Sábháilteachta Iarnróid
 • An Coimisiún Um Rialáil Tacsaithe

Taisteal Inbhuanaithe agus Iompar

Is féidir fís na Roinne maidir le taisteal inbhuanaithe agus iompar a ghearradh síos go cúig phríomhsprioc.Tá sé mar aidhm againn:

 • Caighdeán maireachtála agus rochtain ar iompar a fheabhsú do chách agus, go háirithe, do dhaoine faoi mhíchumas luaineachta agus do dhaoine a bheidís aonraithe gan iompar
 • Cumas iomaíochta na heacnamaíochta a fheabhsú de thoradh córas iompair atá an éifeachtach,fadhb an bhrú tráchta agus baic san infreastrúchtúr a leasú
 • Tionchar diúltach an chórais iompair ar an gcomhshaol agus mórthimpeall na cruinne a laghdú,trí ghearradh siar ar thruailleáin aeir agus ar astuithe gais cheaptha teasa áitiúla
 • Soláthar fuinnimh a dhaingniú sa chaoi go dtiocfaidh laghdú ar an méid a bhraithimid ar bhreoslaí iontaise iomportáilte

Tá na tograí éagsúla a chuirfear i bhfeidhm leis an bhfís seo a bhaint amach leagtha amach i bPolasaí Taistil Nios Cliste a láinsealadh in Aibreán 2009,tograí comh suil le gearradh siar ar fhad turais a dhéanann caranna príobháideacha,agus tograí le deimhin a dhéanamh de go mbeidh roghanna eile comh súil le siúl,rothaíocht agus iompar poiblí ar fáil níos forleithne